Lãi suất ngân hàng MSB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MSB

Áp dụng từ ngày 21/02/2019

1. Lãi suất tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn /

Mức tiền

Lãi suất cao nhất  Định kỳ sinh lời Trả lãi ngay Ong vàng Măng Non
Dưới 50 triệu Từ 50 triệu – dưới 500 triệu Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ trở lên
Rút trước hạn 0
01 tháng 4.90 5.10 5.20 5.30 4.75
02 tháng 5.00 5.20 5.30 5.40 4.85 4.85
03 tháng 5.10 5.30 5.40 5.50 4.95 4.85 5.10 5.10
04 tháng 5.30 5.40 5.50 5.50 5.15 5.05 5.30 5.30
05 tháng 5.30 5.40 5.50 5.50 5.15 5.05 5.30 5.30
06 tháng 6.50 6.60 6.70 6.80 6.40 6.30 6.50 6.50
07 tháng 6.70 6.80 6.90 7.00 6.60 6.50 6.70 6.70
08 tháng 6.70 6.80 6.90 7.00 6.60 6.50 6.70 6.70
09 tháng 6.80 6.90 7.00 7.10 6.60 6.50 6.70 6.70
10 tháng 6.80 6.90 7.00 7.10 6.70 6.60 6.80 6.80
11 tháng 6.80 6.90 7.00 7.10 6.70 6.60 6.80 6.80
12 tháng 6.90 7.00 7.20 7.30 6.80 6.70 6.80 6.80
13 tháng 7.00 7.10 7.30 7.40 6.80 6.70 6.80 6.80
15 tháng 7.10 7.20 7.40 7.50 6.90 6.70 6.85 6.85
18 tháng 7.20 7.40 7.60 7.70 6.90 6.70 6.90 6.90
24 tháng 7.40 7.50 7.70 7.80 6.90 6.70 6.90 6.90
36 tháng 7.40 7.50 7.70 7.80 6.90 6.70 6.90 6.90
04-15 năm 6.90

 

TIẾT KIỆM NGẮN NGÀY

Kỳ hạn/p>

Lãi suất (%/năm)

01 Tuần

1.0

02 Tuần
03 Tuần

 

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 21/02/2019

Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MSB dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất. MSB được quyền áp dụng mức lãi suất thấp hơn các mức lãi suất nêu trên theo thỏa thuận cụ thể với Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp với các quy định của Pháp luật và của MSB.

 

2. Tiền gửi Online dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn Lãi suất cao nhất  Định kỳ sinh lời Trả lãi ngay Ong vàng
Dưới 50 triệu Từ 50 triệu – 1 tỷ Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ trở lên
Rút trước hạn 0
01 tháng 4.9 5.1 5.2 5.3 4.8
02 tháng 5.0 5.2 5.3 5.4 4.95 4.9
03 tháng 5.2 5.3 5.4 5.5 4.95 4.9 5.1
04 tháng 5.4 5.4 5.5 5.5 5.15 5.1 5.3
05 tháng 5.5 5.4 5.5 5.5 5.15 5.1 5.3
06 tháng 6.8 6.9 7 7.1 6.6 6.5 6.5
07 tháng 6.9 6.9 7.1 7.2 6.7 6.5 6.7
08 tháng 6.9 6.9 7.1 7.2 6.7 6.5 6.7
09 tháng 7 7 7.2 7.3 6.8 6.7 6.7
10 tháng 7.1 7.1 7.3 7.4 6.9 6.8 6.8
11 tháng 7.1 7.1 7.3 7.4 6.9 6.8 6.8
12 tháng 7.2 7.2 7.4 7.5 7 6.8 6.8
13 tháng 7.3 7.3 7.5 7.6 7 6.8 6.8
15 tháng 7.4 7.4 7.6 7.7 7.1 6.9 6.85
18 tháng 7.5 7.5 7.7 7.8 7.1 6.9 6.9
24 tháng 7.6 7.6 7.8 7.9 7.1 6.9 6.9
36 tháng 7.6 7.6 7.8 7.9 7.1 6.9 6.9

 

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 21/02/12019

Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MSB dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất. MSB được quyền áp dụng mức lãi suất thấp hơn các mức lãi suất nêu trên theo thỏa thuận cụ thể với Khách hàng trên nguyên tắc phù hợp với các quy định của Pháp luật và của MSB.

 

3. Tiết kiệm ngoại tệ dành cho khách hàng cá nhân:

BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM NGOẠI TỆ

Kỳ hạn EUR GBP CAD AUD JPY SGD
1 tháng 0.20 0.15 0.30 1.50 0.15 0.15
2 tháng 0.30 0.15 0.40 1.60 0.15 0.15
3 tháng 0.40 0.20 0.50 1.70 0.20 0.20
6 tháng 0.40 0.20 0.50 1.70 0.20 0.20
12 tháng 0.40 0.20 0.50 1.70 0.20 0.20

 

BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM USD

Kỳ hạn TK Định kỳ sinh lời  TK
trả lãi ngay
TK Lãi suất cao nhất  TK Rút gốc từng phần TK Phú An Thuận
Rút trước hạn

0%/năm

01 – 36 tháng 0%/năm 0%/năm đối với tất cả các mức tiền gửi
Hình thức trả lãi Hàng tháng Ngay khi gửi Cuối kỳ Ngay khi rút tiền Hàng tháng
Lãi suất
rút trước hạn
Không kỳ hạn Không rút trước hạn Không kỳ hạn Có thể rút từng phần
Rút trước hạn: LS KKH
Khách hàng được rút và gửi tiền hàng ngày

 

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 23/03/2018

Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MSB dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất.

4. Lãi suất Tài khoản thanh toán:

Số dư FCB1/FCB2/
M-Premier
M1 Tài khoản
thanh toán khác
Từ 0 đến dưới 100 triệu VND 0 0 0
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu VND  0.3 0.2
Từ 500 triệu VND trở lên 0.7 0.5

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 05/10/2018

5. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ dành cho khách hàng doanh nghiệp:

a. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ:

Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày

(%/năm)

1 tuần 0.50%
2 tuần 0.50%
3 tuần 0.50%
1 tháng 4.50%
Từ trên 1 tháng đến dưới 2 tháng 4.50%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4.50%
Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 4.80%
6 tháng 5.50%
9 tháng 5.70%
Từ 12 tháng 6.00%


b. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán VNĐ: 

Không Kỳ hạn

Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)

0.200%

 

  • Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán cho các đồng ngoại tệ: 0%.
  • Lãi suất Tài khoản ký quỹ: 0%/năm.
  • Lãi suất trên có hiệu lực từ ngày 29/01/2018.

c. Lãi suất huy động không kỳ hạn thấp nhất: 0.2%/ năm.

d. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VND đối với Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn:

Kỳ hạn Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm)
1 tuần 1%
2 tuần 1%
3 tuần 1%
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,5%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,7%
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 4,8%
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 4,8%
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 4,8%
6 tháng 5,3%
9 tháng 5,3%
12 tháng 5,5%
15 tháng 6.0%
18 tháng 5,7%
24 tháng 5,7%
36 tháng 5,7%

Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 25/01/2018

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo