Lãi suất ngân hàng DongA Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG DONGA BANK

1. Lãi suất tiết kiệm VND (Áp dụng từ ngày 04-01-2018)

Kỳ hạn Kỳ trả lãi
Hàng Tháng Hàng Quý Cuối kỳ
Không kỳ hạn 0,29%
1 Tuần 0,29%
2 Tuần 0,29%
3 Tuần 0,29%
1 tháng 5,50%
2 tháng 5,48% 5,50%
3 tháng 5,47% 5,50%
4 tháng 5,46% 5,50%
5 tháng 5,45% 5,50%
6 tháng 6,90% 6,94% 7,00%
7 tháng 6,88% 7,00%
8 tháng 6,86% 7,00%
9 tháng 7,03% 7,07% 7,20%
10 tháng 7,01% 7,20%
11 tháng 6,99% 7,20%
12 tháng 6,97% 7,01% 7,20%
13 tháng 7,14% 7,40%
18 tháng 7,22% 7,27% 7,60%
24 tháng 7,10% 7,14% 7,60%
36 tháng 6,87% 6,91% 7,60%

2.  Loại tiền: USD

Lãi suất 0% cho tất cả các kỳ hạn

3.  Loại tiền: ngoại tệ khác USD

Kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ
EUR CAD AUD GBP
1 tháng 1,01% 0,30% 1,83% 0,51%
2 tháng 1,22% 0,41% 1,83% 0,51%
3 tháng 1,52% 0,51% 2,03% 0,51%
6 tháng 1,62% 0,51% 2,03% 0,51%
9 tháng 1,83% 0,51% 2,43% 0,51%
12 tháng 2,03% 0,51% 2,43% 0,51%

4. Tiết kiệm Ưu Việt

Kỳ hạn VND USD
1 Tháng 5,50% 0,00%
2 Tháng 5,50%
3 Tháng 5,50%
4 Tháng 5,50%
5 Tháng 5,50%
6 Tháng 7,00%
7 Tháng 7,00%
8 Tháng 7,00%
9 Tháng 7,20%
10 Tháng 7,20%
11 Tháng 7,20%
12 Tháng 7,20%

5. Tiết kiệm Trường An

Kỳ hạn Kỳ trả lãi
Hàng Tháng Hàng Quý Cuối kỳ
6 Tháng 6,90% 6,94% 7,00%
9 Tháng 7,03% 7,07% 7,20%
12 Tháng 6,97% 7,01% 7,20%
13 Tháng 7,14% 7,40%
15 Tháng 7,10% 7,40%
18 Tháng 7,22% 7,27% 7,60%
24 Tháng 7,10% 7,14% 7,60%
36 Tháng 6,87% 6,91% 7,60%

6. Tiết kiệm Silk +

Kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ
1 Tháng 5,50%
2 Tháng 5,50%
3 Tháng 5,50%
4 Tháng 5,50%
5 Tháng 5,50%
6 Tháng 7,00%
7 Tháng 7,00%
8 Tháng 7,00%
9 Tháng 7,20%
10 Tháng 7,20%
11 Tháng 7,20%
12 Tháng 7,20%
13 Tháng 7,40%
15 Tháng 7,40%
18 Tháng 7,60%
24 Tháng 7,60%
36 Tháng 7,60%

 

7. Lãi suất tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn VND USD EUR CAD AUD GBP
Không kỳ hạn 0,29% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,05%
1 tuần 0,29%
2 tuần 0,29%
3 tuần 0,29%
1 tháng 4,46% 1,01% 0,30% 1,83% 0,51%
2 tháng 4,46% 1,22% 0,41% 1,83% 0,51%
3 tháng 4,87% 1,52% 0,51% 1,93% 0,51%
4 tháng 4,87%
5 tháng 5,07%
6 tháng 5,58% 1,62% 0,51% 2,03% 0,51%
7 tháng 5,58%
8 tháng 5,58%
9 tháng 5,78% 1,83% 0,51% 2,43% 0,51%
10 tháng 5,78%
11 tháng 5,78%
12 tháng 6,69% 2,03% 0,51% 2,43% 0,51%
13 tháng 6,79%
18 tháng 6,89%
24 tháng 6,89%
36 tháng 7,10%

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo