Lãi suất ngân hàng Agribank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK

Áp dụng từ 07/01/2019

1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân:

Tiền tệ Hình thức huy động Kỳ hạn Đối tượng Lãi suất tối đa
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 4.50 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 4.50 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 5.00 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 5.50 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 5.60 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 6.80 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 6.80 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 6.80 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0.20 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) Tiền gửi thanh toán Cá nhân 0.20 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) Tiền gửi thanh toán Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 0.0 %
VND Tiết kiệm (KH cá nhân) 13 tháng Cá nhân 6.80 %
EUR Tiết kiệm (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 0.0 %

 

2. Lãi suất tiết kiệm linh hoạt khách hàng cá nhân:

Tiền tệ Hình thức huy động Kỳ hạn Đối tượng Lãi suất tối đa
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0.20 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 4.30 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 4.30 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 4.60 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 5.30 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 5.50 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 6.80 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 6.80 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 6.80 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 0.0 %
USD Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) Không kỳ hạn Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 1 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 2 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 3 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 6 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 9 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 12 tháng Cá nhân 0.0 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 24 tháng Cá nhân 0.0 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) Tiền gửi thanh toán Cá nhân 0.20 %
EUR Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 18 tháng Cá nhân 0.0 %
VND Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) 13 tháng Cá nhân 6.80 %

 

3. Lãi suất tiền gửi tổ chức:

Tiền tệ Hình thức huy động Kỳ hạn Đối tượng Lãi suất tối đa
VND Tiền gửi tổ chức Không kỳ hạn Doanh nghiệp 0.20 %
VND Tiền gửi tổ chức 1 tháng Doanh nghiệp 4.50 %
VND Tiền gửi tổ chức 2 tháng Doanh nghiệp 4.50 %
VND Tiền gửi tổ chức 3 tháng Doanh nghiệp 5.00 %
VND Tiền gửi tổ chức 6 tháng Doanh nghiệp 5.50 %
VND Tiền gửi tổ chức 9 tháng Doanh nghiệp 5.60 %
USD Tiền gửi tổ chức Không kỳ hạn Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 1 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 2 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 3 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 6 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 9 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 12 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
USD Tiền gửi tổ chức 24 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
EUR Tiền gửi tổ chức Không kỳ hạn Doanh nghiệp 0.0 %
EUR Tiền gửi tổ chức 3 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
EUR Tiền gửi tổ chức 6 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
EUR Tiền gửi tổ chức 9 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
EUR Tiền gửi tổ chức 12 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
EUR Tiền gửi tổ chức 24 tháng Doanh nghiệp 0.0 %
VND Tiền gửi tổ chức 13 tháng Doanh nghiệp 6.80 %

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo