Gói tài khoản 3X của SCB

Ngày cập nhật: 30.05.18 - Mục: SCB - Lượt xem: 764 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 18/05/2018 Đến hết ngày 31/08/2018.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng đồng thời 03 sản phẩm dịch vụ.

Cách tính lãi:

Lãi mỗi ngày = Số dư tiền gửi cuối mỗi ngày x Lãi suất do công bố tương ứng với số dư tiền gửi cuối mỗi ngày (đang hiệu lực) / 365

Quy định về Gói thông thường:

 • Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi phí dịch vụ ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking và phải duy trì dịch vụ eBanking trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đăng ký và sử dụng dịch vụ.
 • SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Tài khoản thanh toán thông thường hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của sản phẩm. Trong trường hợp SCB sửa đổi Thể lệ tham gia của sản phẩm, nội dung điều chỉnh sẽ được áp dụng từ thời điểm điều chỉnh trở về sau.
 • Trường hợp Khách hàng đóng Tài khoản thanh toán thông thường có thời gian duy trì dưới 12 tháng, SCB sẽ tiến hành thu phí đóng Tài khoản theo Biểu phí SCB hiện hành.
 • SCB sẽ thực hiện thu phí liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản thanh toán theo Biểu phí SCB hiện hành.
 • Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi của SCB và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

Quy định về Gói Tài khoản Đa năng:

 • Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi phí dịch vụ ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking và phát hành Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit (nếu có).
 • Khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của Gói Tài khoản Đa năng và “Tài khoản thanh toán Đa năng” sẽ được chuyển đổi sang sản phẩm “Tài khoản thanh toán thông thường” khi phát sinh một trong các trường hợp sau:

+ Đóng dịch vụ eBanking.

+ Đóng Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit.

+ Số dư duy trì trên Tài khoản thanh toán Đa năng thấp hơn số dư tối thiểu theo quy định.

 • SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Gói Tài khoản Đa năng hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của Gói sản phẩm:

+ Trong trường hợp SCB sửa đổi Thể lệ tham gia của Gói sản phẩm, nội dung điều chỉnh sẽ được áp dụng từ thời điểm điều chỉnh trở về sau.

+ Trường hợp SCB ngừng triển khai Gói sản phẩm, lúc này, “Tài khoản thanh toán Đa năng” sẽ được chuyển sang sản phẩm “Tài khoản thanh toán thông thường” và được hưởng các ưu đãi từ Tài khoản thanh toán thông thường.

 • Trường hợp Khách hàng đóng/chuyển đổi Gói Tài khoản Đa năng có thời gian duy trì dưới 12 tháng, SCB sẽ tiến hành thu phí đóng Gói Tài khoản theo Biểu phí Dịch vụ của Gói sản phẩm.
 • SCB sẽ thực hiện thu phí liên quan đến việc mở và sử dụng Gói Tài khoản Đa năng theo Biểu phí SCB hiện hành.
 • Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi của SCB và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

Quy định Gói Tài khoản Lộc Phát:

 • Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi phí dịch vụ ngay sau khi kích hoạt dịch vụ eBanking và phát hành Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit (nếu có).
 • Khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của Gói Tài khoản Lộc phát và “Tài khoản Lộc phát” sẽ được chuyển đổi sang sản phẩm “Tài khoản thanh toán thông thường” khi phát sinh một trong các trường hợp sau:

+ Đóng dịch vụ eBanking.

+ Đóng Thẻ thanh toán Quốc tế SCB MasterCard Debit.

+ Số dư duy trì trên Tài khoản Lộc phát thấp hơn số dư tối thiểu theo quy định.

 • SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Gói Tài khoản Lộc phát hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của Gói sản phẩm:

+ Trong trường hợp SCB sửa đổi Thể lệ tham gia của Gói sản phẩm, nội dung điều chỉnh sẽ được áp dụng từ thời điểm điều chỉnh trở về sau.

+ Trường hợp SCB ngừng triển khai Gói sản phẩm, lúc này, “Tài khoản Lộc phát” sẽ được chuyển đổi sang sản phẩm “Tài khoản thanh toán thông thường” và được hưởng các ưu đãi từ Tài khoản thanh toán thông thường.

 • Trường hợp Khách hàng đóng/chuyển đổi Gói Tài khoản Lộc phát có thời gian duy trì dưới 12 tháng, SCB sẽ tiến hành thu phí đóng Gói Tài khoản theo Biểu phí Dịch vụ của gói sản phẩm.
 • SCB sẽ thực hiện thu phí liên quan đến việc mở và sử dụng Gói Tài khoản Lộc phát theo Biểu phí SCB hiện hành.
 • Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi của SCB và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

Chi tiết chương trình xem tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo