CB – Chăm sóc khách hàng

Ngày cập nhật: 9.01.16 - Mục: CB - Lượt xem: 3,986 lần

1. Tên Chương trình: “Chăm sóc khách hàng”.

2. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nón bảo hiểm.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 28/02/2016 hoặc cho đến khi hết quà tặng (tùy theo điều kiện nào đến trước).

4. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống Ngân hàng Thương Mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHXD).

5. Hình thức khuyến mại: Quà tặng ngay.

6. Đối tượng áp dụng:

– Là khách hàng cá nhân mở mới STK hoặc khách hàng hiện tại của Ngân hàng thực hiện tái tục thẻ TK ( không áp dụng trường hợp tự động tái tục).

– Cán bộ nhân viên NHXD được phép tham gia chương trình này.

7. Sản phẩm áp dụng:

– Tiền gửi có kỳ hạn VND/USD thông thường có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên với hình thức trả lãi sau.

– Không áp dụng tiền gửi tiết kiệm tích lũy và tiền gửi tiết kiệm online.

8. Loại tiền: VND, USD.

9. Lãi suất: Theo quy định hiện hành của Tổng giám đốc trong từng thời kỳ.

10. Cơ cấu quà tặng ngay:

– Đối với món tiền gửi mới:

ĐVT: triệu đồng, USD

VND USD Quà tặng
tương ứng
 Số dư tiền gửi ≥ 200  Số dư tiền gửi ≥ 10.000 Nón bảo hiểm

 

– Đối với món tiền gửi tái tục:

ĐVT: triệu đồng, USD

VND USD Quà tặng
tương ứng
 Số dư tiền gửi ≥ 300  Số dư tiền gửi ≥ 14.000 Nón bảo hiểm

 

11. Bảng cơ cấu giá trị quà tặng quy đổi:

ĐVT: VNĐ

Quà tặng Trị giá quà tặng
Nón bảo hiểm 81.000

 

Ghi chú: Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, trị giá quà tặng hoàn trả cũng được quy đổi theo bảng trên.

12. Quy định khác:

– Rút vốn trước hạn: khách hàng được quyền rút vốn trước hạn và đươc hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút, đồng thời phải hoàn trả lại giá trị quà tặng quy đổi tương ứng với quà tặng đã nhận (nếu có).

– Gộp Thẻ tiết kiệm để nhận quà tặng: Quà tặng được tính trên từng tài khoản tiết kiệm. Khách hàng không được cộng dồn số tiền của nhiều sổ tiết kiệm để nhận quà.

– Giới hạn số lượng quà: Một khách hàng không nhận quá 3 quà tặng/ loại quà trong suốt thời gian tham gia chương trình.

– Các nội dung khác không thể hiện trong thể lệ này sẽ được tbực hiện theo quy định hiện hành của NHXD.

13. Trách nhiệm thông báo: NHXD có trách nhiệm thông báo đầy đủ nội dung, thể lệ chi tiết chương trình trên phương tiện thông tin đại chúng tại CN/PGD/QTK của NHXD trên toàn quốc, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng tham gia chương trình này.

Nguồn: CBBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo